Статут ФРТУ

ЗАТВЕРДЖЕНО
Загальними зборами
Всеукраїнського обєднання організацій роботодавців транспорту
«Федерація роботодавців транспорту України»
Рішення №3 від 17.11.2016

  

СТАТУТ

ВСЕУКРАЇНСЬКОГО ОБ’ЄДНАННЯ ОРГАНІЗАЦІЙ РОБОТОДАВЦІВ ТРАНСПОРТУ

«ФЕДЕРАЦІЯ РОБОТОДАВЦІВ ТРАНСПОРТУ УКРАЇНИ»

(нова редакція)

 

СТАТТЯ 1.

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 • ВСЕУКРАЇНСЬКЕ ОБ’ЄДНАННЯ ОРГАНІЗАЦІЙ РОБОТОДАВЦІВ ТРАНСПОРТУ «ФЕДЕРАЦІЯ РОБОТОДАВЦІВ ТРАНСПОРТУ УКРАЇНИ» (далі – Федерація) є неприбутковою громадською організацією, яка об’єднує територіальні та галузеві організації роботодавців (їх об’єднання) в галузі транспорту.
 • У своїй діяльності Федерація керується Конституцією України, законами України «Про організації роботодавців, їх об’єднання, права і гарантії їх діяльності», «Про соціальний діалог в Україні», «Про колективні договори і угоди», «Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)», «Про зайнятість населення», Конвенцією Міжнародної організації праці №87, іншими нормативно-правовими актами, міжнародними договорами України, які застосовуються в Україні в порядку, передбаченому законами, та прийнятими відповідно до них нормативно-правовими актами.

1.3. Федерація здійснює свою діяльність на принципах законності та верховенства права, свободи об’єднання, незалежності та рівноправності членів, самоврядності, соціального діалогу, аполітичності, відкритості та гласності, відповідальності за виконання взятих зобов’язань. Федерація є договірним об’єднанням, яке не є господарським товариством чи підприємством.

1.4. Федерація не несе відповідальності за зобов’язаннями держави так само, як і держава не несе відповідальності за зобов’язаннями Федерації, крім випадків, прямо передбачених законом.

1.5. Федерація відповідає за своїми зобов’язаннями майном, яке йому належить, і на яке за чинним законодавством може бути накладене стягнення.

1.6. Федерація та її члени не здійснюють будь-яких узгоджених дій, що можуть обмежувати конкуренцію між членами Федерації чи завдати шкоди іншим учасникам ринку або споживачам.

1.7 . Діяльність Федерації поширюється на територію України.

1.8. Філії, представництва, інші відокремлені підрозділи Федерації відкриваються без створення юридичної особи.

 

СТАТТЯ 2.

НАЙМЕНУВАННЯ, МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ, СИМВОЛІКА ФЕДЕРАЦІЇ

2.1. Найменування Федерації:

-повне українською мовою: ВСЕУКРАЇНСЬКЕ ОБ’ЄДНАННЯ ОРГАНІЗАЦІЙ РОБОТОДАВЦІВ ТРАНСПОРТУ «ФЕДЕРАЦІЯ РОБОТОДАВЦІВ ТРАНСПОРТУ УКРАЇНИ»;

– повне англійською мовою: ALL-UKRAINIAN ASSOCIATION OF EMPLOYERS’ ORGANIZATIONS IN TRANSPORTATION «FEDERATION OF EMPLOYERS IN TRANSPORTATION OF UKRAINE»

–   скорочене українською мовою: Федерація роботодавців транспорту України;

–   скорочене англійською мовою: Federation of employers in transportation of Ukraine

2.2. Найменування Федерації є її невід’ємною ознакою і не може без дозволу Федерації бути використано третіми особами.

2.3. Місцезнаходження постійно діючого виконавчого органу (Дирекції) Федерації:

Україна, м. Київ, 01032, вул. Шота Руставелі, 38-В.

2.4. Федерація має свою символіку, зразки якої затверджуються Президією Федерації. Символіка реєструється відповідно до чинного законодавства.

 

СТАТТЯ 3.

ПРАВОВИЙ СТАТУС ФЕДЕРАЦІЇ

 • Федерація є юридичною особою за українським законодавством, має статус всеукраїнського об’єднання організацій роботодавців, створеного за галузевою ознакою, та здійснює свою дiяльнiсть на території України у вiдповiдностi з чинним законодавством України, міжнародними угодами, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, а також цим Статутом.
 • Права юридичної особи Федерація набуває з дати її державної реєстрації.
 • Федерація має самостійний баланс, здійснює свою дiяльнiсть у вiдповiдностi з кошторисами та іншими планами, має право відкривати рахунки в установах банків, у тому числі й у іноземній валюті.
 • Засновники, учасники або члени Федерації  не  отримують  прямих прибутків (дивідендів) від задекларованої її діяльності.

3.5. Федерація може на добровільних засадах вступати до інших спілок (союзів, асоціацій, конференцій тощо).

3.6. Федерація може здійснювати міжнародну діяльність шляхом заснування або вступу до міжнародних організацій роботодавців, їх об’єднань, прямих міжнародних контактів і зв’язків, укладання відповідних угод, а також в інших формах, що не суперечать законодавству України, нормам і принципам міжнародного права.

3.7. Федерація створюється і діє на засадах:

 • законності;
 • добровільності вступу та виходу з Федерації її членів;
 • рівноправності членів;
 • самоврядування;
 • гласності;
 • відповідальності за виконання взятих зобов’язань.

 

СТАТТЯ 4.

МЕТА ТА ЗАВДАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ФЕДЕРАЦІЇ

4.1. Метою створення і діяльності Федерації є представництво та захист законних інтересів роботодавців та їх організацій в галузі транспорту (далі – члени Федерації) у економічній, соціальній, трудовій та інших сферах, у тому числі в їх відносинах з іншими сторонами соціального діалогу.

4.2. Основними завданнями Федерації є:

4.2.1. забезпечення представництва і захисту прав та законних інтересів членів Федерації у відносинах з органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, професійними спілками, їх об’єднаннями, іншими громадськими  об’єднаннями, підприємствами, установами, організаціями та утвореними ними органами як в Україні, так і закордоном;

4.2.2. співробітництво з органами державної влади, органами влади Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування, професійними спілками, їх організаціями та об’єднаннями;

4.2.3. участь у підготовці, підписанні та реєстрації Галузевих угод з центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізацію державної політики у сфері транспорту та профспілками;

4.2.4. участь у формуванні та реалізації соціально-економічної політики держави з метою підвищення конкурентоздатності економіки держави та галузі;

4.2.5. участь у проведенні колективних переговорів, укладанні угод, координація діяльності роботодавців у виконанні зобов’язань за укладеними угодами;

4.2.6. сприяння максимальному дотриманню інтересів членів Федерації при вирішенні колективних трудових спорів (конфліктів), а також запобіганню страйкам як крайньому засобу вирішення цих конфліктів;

4.2.7. збалансування попиту і пропозиції робочої сили, запобігання масовому безробіттю шляхом сприяння створенню нових робочих місць, забезпечення раціональної структури зайнятості населення в галузі транспорту  України;

4.2.8. вдосконалення системи підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації кадрів для транспортних перевезень та суміжних галузей, сприяння поширенню професійних знань та досвіду;

4.2.9. участь у розробленні та реалізації державної політики у сфері освіти, зайнятості, професійної орієнтації;

4.2.10. співробітництво з іноземними та міжнародними організаціями роботодавців та їх об’єднаннями;

4.2.11. координація членів Федерації щодо виконання науково-технічних і соціально-економічних програм, спрямованих на збільшення обсягів виробництва продукції і послуг, підвищення їх конкурентоспроможності, врегулювання та поліпшення умов праці в галузі транспорту;

4.2.12. сприяння  підвищенню ефективності  функціонування галузі (ринку транспортних послуг) виключно шляхом розроблення,  обговорення,  унесення  пропозицій  щодо  об’єктивно обґрунтованих  видів  класифікаторів,  стандартів  якості товарів, експлуатаційної  надійності  та  безпеки,  стандартів   з   питань екології;

4.2.13. надання інформаційно-консультативних, правових послуг роботодавцям, організаціям роботодавців та їх об’єднанням з питань формування та діяльності, розширення та вдосконалення їх структури;

4.2.14. сприяння  у  створенні  умов  для   виходу   членів Федерації на закордонні ринки;

4.2.15. забезпечення вжиття заходів, направлених на задоволення потреб членів та працівників Федерації у сфері оздоровлення, культури і духовності, загального розвитку особистості тощо, в тому числі – проведення культурно-масової, фізкультурної, оздоровчої та освітньої роботи;

4.2.16. проведення заходів з організації та фінансування соціальних програм, у тому числі у сферах науки, культури, освіти, охорони здоров’я, відпочинку;

4.2.17. надання допомоги членам Федерації у вирішенні питань їх практичної                      діяльності в межах своєї компетенції, при цьому Федерація не має права                      втручання в їх виробничу й комерційну діяльність, прийняття управлінських                       рішень.

4.3. Федерація у відповідності до покладених на неї завдань та у відповідності до вимог чинного законодавства виконує такі функції:

4.3.1. здійснює моніторинг проблем  підприємницької діяльності, узагальнення пропозицій  роботодавців по вдосконаленню діяльності центральних органів державної влади України в транспортній галузі;

4.3.2. проводить на громадських засадах експертизу проектів законів та інших нормативно-правових актів з питань, що стосуються прав та інтересів її членів;

4.3.3. вносить до центральних органів державної влади України пропозиції з питань, пов’язаних  з її статутною діяльністю;

4.3.4. представляє та захищає свої права і законні інтереси, а також права і законні інтереси своїх членів у відносинах з профспілками, їх об’єднаннями та іншими організаціями найманих працівників, центральними органами державної влади України у сфері регулювання соціально-трудових та економічних відносин;

4.3.5.  висвітлює свою діяльність в засобах масової інформації, поширює інформацію щодо своєї діяльності та пропагує свої ідеї та мету;

4.3.6. організує та проводить для своїх членів семінари, тематичні конференції;

4.3.7. бере участь у формуванні та проведенні державної політики зайнятості населення в Україні;

4.3.8. бере участь у організації та проведенні наукових та інших досліджень, сприяє виданню методичних, довідкових, інформаційних та інших друкованих матеріалів;

4.3.9. забезпечує соціальний захист своїх членів, надає безоплатну консультативну допомогу членам Федерації;

4.3.10. залучає до виконання робіт у Федерації на договірних умовах та громадських засадах національні та іноземні організації, а також кваліфікованих фахівців, співпрацює з питань, пов’язаних з діяльністю Федерації, з міжнародними організаціями;

4.3.11. проводить культурно-масову, фізкультурну, оздоровчу та освітню роботу;

4.3.12. проводить заходи з організації та фінансування соціальних програм, у тому числі у сферах науки, культури, освіти, охорони здоров’я, відпочинку;

4.4. Для забезпечення виконання завдань, визначених цим Статутом, Федерація у встановленому законодавством порядку:

4.4.1.  представляє і захищає свої права та законні інтереси, права та інтереси своїх членів у відносинах з органами державної влади, органами влади Автономної Республіки Крим та органами місцевого самоврядування, професійними спілками, їх об’єднаннями та утвореними ними органами, іншими громадськими об’єднаннями, підприємствами, установами, організаціями;

4.4.2. вносить до органів державної влади, органів влади Автономної Республіки Крим та органів місцевого самоврядування пропозиції з питань, пов’язаних із статутною діяльністю Федерації;

4.4.3. бере участь у засіданнях робочих та консультативно-дорадчих органів при Кабінеті Міністрів України та центральних органах виконавчої влади;

4.4.4. проводить експертизу проектів законів та інших нормативно-правових актів з питань, що стосуються прав та інтересів її членів, надає свої висновки зацікавленим особам та установам, розробляє проекти програм і нормативно-правових актів для внесення їх у встановленому порядку на розгляд відповідних органів;

4.4.5. відповідно до законодавства бере участь у веденні переговорів з укладення колективних угод та у межах своїх повноважень укладає колективні угоди, здійснює контроль та забезпечує їх виконання;

4.4.6. бере участь у соціальному діалозі, роботі органів соціального діалогу в порядку і на умовах, визначених законодавством, угодами на національному, галузевому і територіальному рівнях;

4.4.7. може надавати в установленому порядку повноваження з представництва своїх інтересів репрезентативним організаціям роботодавців або репрезентативним об’єднанням організацій роботодавців, що діють на відповідному рівні;

4.4.8. має право представляти та захищати інтереси своїх членів під час здійснення відповідними контролюючими органами заходів із державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності;

4.4.9. бере участь у формуванні та реалізації державної політики зайнятості населення;

4.4.10. під час розроблення державних та регіональних програм зайнятості разом із профспілками, їх об’єднаннями, іншими установами і організаціями бере участь у спільних консультаціях з цих питань, що проводяться відповідними органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування.

4.4.11. на паритетних засадах з професійними спілками, їх об’єднаннями, органами державної влади та органами місцевого самоврядування бере участь у створенні та діяльності координаційних комітетів сприяння зайнятості населення на відповідному рівні;

4.4.12. на паритетних засадах бере участь в управлінні фондами загальнообов’язкового державного соціального страхування та нагляді за їх діяльністю відповідно до закону;

4.4.13. виступає стороною колективного трудового спору (конфлікту), включає своїх представників до складу примирних комісій, трудових арбітражів та інших органів, які розглядають колективні трудові спори (конфлікти);

4.4.14. одержує від органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій незалежно від форми власності інформацію, необхідну для виконання своїх статутних завдань;

4.4.15. одержує статистичні дані з питань праці, соціальних та економічних питань, а також виробничого та невиробничого травматизму, профзахворювань;

4.4.16. поширює інформацію щодо своєї діяльності і пропагує свої ідеї та мету;

4.4.17. висвітлює свою діяльність у засобах масової інформації;

4.4.18. виступає засновниками засобів масової інформації відповідно до закону;

4.4.19. проводить соціологічні дослідження, створює наукові, інформаційні, експертно-аналітичні та навчально-дослідницькі центри;

4.4.20. бере участь: у розробленні державного стандарту професійно-технічної освіти, державного стандарту вищої освіти; розробленні та погодженні державних стандартів з конкретних професій, галузевих стандартів вищої освіти, стандартів вищої освіти вищих навчальних закладів, кваліфікаційних характеристик, професійних стандартів; у тематичному, вихідному контролі знань, умінь та навичок учнів, слухачів, їх кваліфікаційній атестації; у формуванні системи підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації працівників; в організації та проведенні досліджень щодо поточних та перспективних потреб ринку праці в кваліфікаціях; у формуванні та розміщенні державного замовлення на підготовку фахівців, науково-педагогічних та робітничих кадрів, на підвищення кваліфікації, підготовку та перепідготовку кадрів (післядипломна освіта) для державних потреб;

4.4.21. для вирішення актуальних проблем підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників: створює галузеві та міжгалузеві ради, навчальні заклади, науково-дослідні установи, центри незалежних експертиз; бере участь у роботі спеціально уповноваженого органу у сфері регулювання кваліфікацій, органів стандартизованого оцінювання та підтвердження професійних кваліфікацій; вносить в установленому порядку пропозиції щодо змін до Національного класифікатора України “Класифікатор професій” та Переліку напрямів та спеціальностей, за якими здійснюється підготовка фахівців у вищих навчальних закладах за відповідними освітньо-кваліфікаційними рівнями; розробляє та направляє до центрального органу виконавчої влади у галузі освіти і науки критерії ефективності системи підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації фахівців з вищою освітою та робітничих кадрів; бере участь у визначенні пріоритетних напрямів наукових досліджень навчальних закладів, наукових проектах і програмах; розширює форми організації навчання працівників на виробництві з впровадженням сучасних інноваційних методик;

4.4.22. надає фінансову допомогу для розвитку та виконання статутних цілей та завдань організаціям (об’єднанням організацій) роботодавців та іншим громадським організаціям, статутами яких передбачено представництво та захист інтересів роботодавців;

4.4.23. здійснює співробітництво з Міжнародною організацією роботодавців, іншими міжнародними організаціями, сприяє імплементації міжнародних норм та міжнародного досвіду у соціальній, трудовій та економічній сферах у національне законодавство та практичну діяльність в Україні;

4.4.24. вступає до інших громадських або неурядових організацій та об’єднань,  в тому числі міжнародних, може підтримувати прямі міжнародні контакти та зв’язки, укладати відповідні угоди, а також брати участь у здійсненні  заходів, що не суперечать міжнародним зобов’язанням України;

4.4.25. створює робочі органи для виконання функцій Федерації за цим Статутом;

4.4.26. наймає штатних працівників на умовах, визначених чинним законодавством;.

4.5. Федерація  не  допускає здійснення вирішального впливу на  господарську  діяльність  членів Федерації  або погодження їх конкурентної поведінки.

4.6. Федерація та її члени не здійснюють будь-яких узгоджених дій, що можуть обмежити конкуренцію між членами Федерації, зокрема, узгоджених дій, які стосуються:

– ціни, за якою надаються послуги;

– кількості товару (послуг) що виробляється (надаються);

– стандартних формул, за якими ціна обраховується;

– підтримки фіксованого співвідношення між цінами на конкуруючі, але не однакові товари;

– відміни знижок на ціну або встановлення єдиних знижок;

– кредитних договорів, що розповсюджуються на покупців;

– не знижування ціни без завчасного попередження всіх інших учасників узгоджених дій;

– купівлі надлишкової кількості товару, запропонованого за низькими цінами (з метою підтримки більш високої ціни на товар);

– призначення єдиного агента з продажу, який може керувати обсягами продажу товару всіх учасників узгоджених дій;

– розподілу покупців між учасниками узгоджених дій;

– розподілу територій, придбання чи реалізації товару між учасниками узгоджених дій.

4.7. Федерація координує діяльність своїх членів лише з таких питань:

4.7.1 виконання зобов’язань за угодами, укладеними на національному, галузевому та територіальному рівнях;

4.7.2  технічної інформації та освіти учасників Федерації, а саме:

– роз’яснення цілей Федерації шляхом організації лекцій, дискусій, семінарів і конференцій, виступів у засобах масової інформації, надання консультацій, залучення місцевих і закордонних спеціалістів-консультантів;

– розповсюдження досягнень науки, технічних знань, передового досвіду про ефективні технології, впровадження заходів зниження витрат, екологічно чисті технології;

– формування системи професійної підготовки своїх членів, регулярного публікування інформації про роботу Федерації та її членів, про галузеві проблеми, іноземний досвід;

– організації аналітичних робіт з питань менеджменту та маркетингу на задіяних ринках і регулярного розповсюдження результатів цих робіт серед учасників Федерації;

– надання лише методичної допомоги учасникам Федерації під час усунення недоліків у роботі чи підвищення кваліфікації працівників учасників Федерації.

4.7.3  забезпечення інформацією, збирання серед членів Федерацією даних лише про:

– виробництво та виробничі потужності;

– проблеми, які виникають у процесі здійснення діяльності учасників Федерації, з метою пошуку оптимальних шляхів їх вирішення;

– інформацію, яка може сприяти встановленню та розвитку відносин співробітництва з органами влади та іншими організаціями;

– технічну інформацію та освіту учасників Федерації, поширення якої передбачено цим пунктом.

Зібрана інформація поширюється в узагальненому вигляді не раніше місяця після її збирання та не може використовуватися проти членів Федерації, конкурентів або споживачів та містити дані щодо істотних умов здійснення господарської діяльності, цін, комерційних стратегій ведення господарської діяльності, обмін якими може сприяти координації конкурентної поведінки та можливості передбачити поведінку інших членів Федерації, конкурентів та споживачів.

– у сфері стандартизації, а саме сприяння підвищенню ефективності функціонування галузі (ринку товару) виключно шляхом розроблення, обговорення, унесення пропозицій щодо об’єктивно обґрунтованих видів класифікаторів, стандартів якості товарів, експлуатаційної надійності та безпеки, стандартів з питань екології;

–  стосунків з органами влади та між членами, а саме:

– співробітництва з органами влади лише з питань нормативно-правового врегулювання загальних засад функціонування на задіяному ринку товарів;

– захисту інтересів учасників Федерації в органах державної влади, а також в інших організаціях як в Україні, так і за кордоном;

–  сприяння у створенні умов для виходу учасників Федерації на закордонні ринки.

 

СТАТТЯ 5.

ЧЛЕНСТВО У ФЕДЕРАЦІЇ

 • Членство в Федерації є добровільним. Федерація є вільною для вступу (виходу) нових членів.

5.2. Членами Федерації можуть бути організації роботодавців, їх об’єднання, які діють відповідно до Закону України «Про організації роботодавців, їх об’єднання, права і гарантії їх діяльності». Асоційованими членами можуть бути суб’єкти господарювання діяльність яких розповсюджується більш ніж на половину адміністративно-територіальних одиниць України. які мють права і обов’язки рівні з членами Федерації.

5.4. Для вступу у якості члена до Федерації необхідно подати наступні документи:

5.4.1.письмове звернення до Президії Федерації щодо вступу до Федерації, із зобов’язанням виконувати вимоги Статуту Федерації, у тому числі сплачувати внески, та виконувати відповідні рішення керівного органу;

5.4.2. завірену печаткою заявника в члени Федерації копію Статуту;

5.4.3. копію виписки/свідоцтва про державну реєстрацію (витяг із ЄДРПОУ) завірене печаткою заявника в члени Федерації;

5.4.4. дані щодо роботодавців, організацій роботодавців, які входять до організації (їх об’єднань);

5.4.5. кількість найманих працівників, які працюють у роботодавця, що є членом організації роботодавців;

5.4.6. інформацію щодо керівних органів роботодавців, організацій роботодавців (їх об’єднань) та їх місцезнаходження;

5.4.7. документ, який підтверджує повноваження особи, яка уповноважена представляти роботодавця, організацію чи об’єднання організацій роботодавців у Федерації;

5.5. Членство в Федерації підтверджується сертифікатом, зразок якого затверджується Президією Федерації. Умови та порядок прийняття до членів Федерації визначаються Статутом Федерації.

5.6.  Набуваючи членства в Федерації тим самим уповноважують Президію Федерації на розробку та встановлення в угодах  соціальних норм та стандартів. Положення угод, відповідно до Закону України «Про колективні договори і угоди»,  діють безпосередньо та є обов’язковими для всіх суб’єктів, які перебувають у сфері дії сторін, що підписали угоду.

5.7. Членство в Федерації припиняється лише у зв’язку з виключенням члена з Федерації або при виході члена з Федерації.

5.8. Виключення члена з Федерації відбувається за умови, якщо:

 • член Федерації самовільно припиняє членство в ній;
 • член не виконує вимог, передбачених законодавством, установчими документами Федерації.

5.9. Член Федерації може вийти з Федерації шляхом подання письмового повідомлення  до Президії Федерації не пізніше, ніж за тридцять календарних днів до моменту виходу з Федерації, окрім випадків, якщо він виключається зі складу членів Федерації за рішенням Загальних зборів Федерації.

5.10. У випадку припинення членства  у Федерації майно або кошти, внесені для організації діяльності Федерації та виконання нею статутних завдань, в тому числі у вигляді вступних та членських внесків, не повертаються.

5.11. Федерація не відповідає за зобов’язаннями своїх членів, члени Федерації – за зобов’язаннями Федерації, крім тих випадків, що прямо передбачені чинним законодавством України, цим Статутом, іншими внутрішніми нормативними документами Федерації чи окремими угодами між Федерацією та її членами.

5.12. Відмова прийняття до членів Федерації може бути оскаржена до Загальних зборів Федерації.

5.13. Членство в Федерації здійснюється на недискримінаційних засадах.

 

СТАТТЯ 6.

ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ЧЛЕНІВ ФЕДЕРАЦІЇ

6.1. Члени Федерації мають право:

6.1.1. брати участь у діяльності Федерації і в управлінні її справами;

6.1.2. обирати та бути обраними до керівних та контрольних органів Федерації;

6.1.3. вносити пропозиції стосовно всіх аспектів діяльності Федерації, усунення недоліків в роботі її органів та посадових осіб;

6.1.4. користуватися майном Федерації;

6.1.5. брати участь у заходах, які проводить Федерація. Інші особи можуть брати участь у цих заходах на запрошення або за рішенням Федерації;

6.1.6. брати участь в реалізації програм Федерації;

6.1.7. вносити до Президії Федерації пропозиції щодо соціальних норм і стандартів для закріплення їх в угодах;

6.1.8. отримувати інформацію про діяльність Федерації, ознайомлюватися з всіма матеріалами, що стосуються діяльності Федерації;

6.1.9. публікувати свої матеріали, оголошення в друкованих органах Федерації;

6.1.10. вийти зі складу Федерації в порядку, обумовленому цим Статутом.

6.2. Кожний член організації роботодавців має рівні права у вирішенні будь-яких питань діяльності Федерації, незалежно від статусу, майнового стану, результатів фінансово-господарської діяльності та інших ознак.

6.3. Члени Федерації зобов’язані:

6.3.1. дотримуватись Статуту і виконувати рішення органів управління Федерації;

6.3.2. в повному обсязі та своєчасно виконувати прийняті зобов’язання;

6.3.3. виконувати зобов’язання Федерації в соціально-трудових відносинах;

6.3.4. не вчиняти дій, які можуть нанести шкоду діяльності чи репутації Федерації;

6.3.5. сплачувати своєчасно та у повному обсязі вступні та членські внески в порядку, встановленому Президією Федерації.

6.4. Члени Федерації не можуть передавати третім особам повністю чи частково свої права та обов’язки за цим Статутом без відповідного рішення Президії Федерації.

 

СТАТТЯ 7.

 ЗАСАДИ ТА  КЕРІВНІ ОРГАНИ ФЕДЕРАЦІЇ

7.1. Управління Федерацією ґрунтується на принципах:

7.1.1. рівних прав членів Федерації на участь в управлінні її діяльністю;

7.1.2. прозорості в прийнятті рішень всіма органами управління;

7.1.3. спрямованості рішень органів управління на досягнення мети та виконання завдань Федерації;

7.1.4. належного виконання прийнятих рішень;

7.1.5. відповідальності за прийняті рішення.

7.2. Вищим органом управління Федерації є Загальні збори членів Федерації (далі – Загальні збори).

7.3. В період між Загальними зборами управління Федерацією здійснює Президія Федерації. Загальні збори Федерації можуть передавати свої повноваження Президії Федерації, за винятком тих, що віднесені Статутом до виключної компетенції Загальних зборів Федерації.

7.4. Адміністративно-розпорядчим органом Федерації є Дирекція, яку очолює Генеральний директор Федерації.

7.5.  Реалізацію завдань Федерації та виконання рішень органів управління з окремих напрямків діяльності Федерації можуть здійснювати окремі фахівці або спеціально створені робочі органи Федерації.

 

СТАТТЯ 8.

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ ФЕДЕРАЦІЇ

8.1. Чергові Загальні збори членів Федерації  проводяться не рідше одного разу на рік. Чергові Загальні збори  Федерації скликаються Головою Федерації. Позачергові  Загальні збори можуть бути скликані за пропозицією Голови Федерації , Ревізійної комісії або на вимогу не менше третини членів Федерації для вирішення термінових питань, які виникли в процесі діяльності Федерації і виходять за межі повноважень інших органів управління Федерацією за цим Статутом. На Загальних зборах головує Голова Федерації, або за його дорученням один із заступників Голови Федерації.

8.2. Про скликання чергових і позачергових Загальних зборів повинно бути письмово повідомлено з дублюванням по іншим засобам зв’язку (телефон, факс, e-mail) членів та Голову Федерації не менше, ніж за п’ятнадцять календарних днів до дня проведення шляхом направлення повідомлень простим листом із зазначенням дати та місця проведення Загальних зборів, та порядку денного Загальних зборів Федерації.

8.3. Члени Федерації направляють по одному своєму делегованому представнику для участі у  Загальних зборах. Загальні збори Федерації є правомочними, якщо в них беруть участь не менше двох третин від загальної кількості членів Федерації та осіб, що мають право голосу. Порядок делегування таких представників до складу Загальних зборів встановлюється членами Федерації самостійно згідно з їхніми статутними документами.

Представник члена Федерації підтверджує своє право участі у Загальних зборах на підставі довіреності організації, що є членом Федерації.

При проведенні голосування з питань порядку денного кожен член Федерації, Голова Федерації та його заступники мають один голос.

Рішення приймаються простою більшістю голосів від числа присутніх осіб, що мають право голосу, відкритим або таємним голосуванням, окрім рішень, які приймаються в особливому порядку.

В особливому порядку двома третинами голосів від числа присутніх осіб, що мають право голосу, приймаються рішення з питань, встановлених підпунктами 8.7.1 та 8.7.8 пункту 8.7. цієї статті.

8.4. Заяви і звернення членів Федерації до учасників Загальних зборів Федерації подаються письмово до Президії Федерації не менше, ніж за сім календарних днів до дня проведення Загальних зборів Федерації.

На Загальних зборах Федерації можуть розглядатися тільки питання, внесені до порядку денного. При виняткових випадках можуть розглядатися інші питання.

8.5. Рішення, прийнятті на Загальних зборах Федерації та інші матеріали підписуються Головою Федерації та секретарем Загальних зборів Федерації.

8.6. Рішення вважаються прийнятими та вступають в дію після відповідного голосування, якщо інше не передбачено самим рішенням.

8.7. До виключної компетенції Загальних зборів Федерації належить:

8.7.1. затвердження програм діяльності Федерації, Статуту та внесення змін і доповнень до Статуту Федерації;

8.7.2. визначення стратегічних напрямків діяльності Федерації;

8.7.3. обрання та звільнення від обов’язків Голови, заступників Голови Федерації, членів Президії Федерації та Ревізійної комісії;

8.7.4. прийняття рішення про виключення членів Федерації в разі систематичного невиконання або неналежним чином виконання ними своїх обов’язків за цим Статутом;

8.7.5. затвердження річного фінансового звіту, річного балансу Федерації після висновків Ревізійної комісії;

8.7.6. розгляд звітів Голови Федерації, Президії та Ревізійної комісії;

8.7.7. прийняття рішень з приводу звернень, апеляцій членів Федерації до Загальних зборів Федерації;

8.7.8. прийняття рішення про реорганізацію або ліквідацію Федерації.

8.8. Загальні збори Федерації можуть приймати рішення з будь-яких питань діяльності Федерації, а також делегувати частину своїх повноважень Президії Федерації.

8.9. Документальне оформлення рішень Загальних зборів Федерації здійснює Дирекція Федерації.

 

СТАТТЯ 9.

 ПРЕЗИДІЯ ФЕДЕРАЦІЇ

9.1. До складу Президії Федерації входять Голова Федерації та Заступники Голови Федерації за відповідними напрямками роботи, які разом іменуються як члени Президії Федерації.

Президію Федерації очолює Голова Федерації.

Кількісний склад членів Президії встановлюється Загальними зборами.

9.2. Президія Федерації проводить свої засідання не менш, ніж один раз на квартал.

Засідання Президії може бути скликано Головою Федерації чи третиною осіб, які входять до складу Президії Федерації, з обов’язковим письмовим повідомленням (шляхом направлення простого листа та/або електронною поштою, факсом) таких осіб про дату і місце проведення засідання Президії, а також про його порядок денний, в тижневий строк до дня проведення засідання.

9.3. Президія може приймати рішення, якщо в його засіданні беруть участь більшість осіб, що входять до його складу. Рішення Президії приймається простою більшістю голосів шляхом відкритого або таємного голосування. У випадку рівності голосів голос Голови Федерації є вирішальним.

9.4. Президія Федерації:

9.4.1. забезпечує виконання рішень Загальних зборів Федерації в період між скликаннями Зборів;

9.4.2. організовує роботу Федерації в період між проведенням Загальних зборів Федерації;

9.4.3. приймає рішення про прийом нових членів Федерації;

9.4.4. приймає рішення та виконує функції, покладені на Президію рішенням Загальних зборів;

9.4.5. затверджує кошторис витрат Федерації та контролює його виконання;

9.4.6. приймає рішення про вступ до інших громадських організацій та об’єднань, в тому числі міжнародних;

9.4.7. приймає рішення про створення організацій, установ та підприємств, затверджує їх статути чи положення про них;

9.4.8.  приймає рішення про делегування повноважень іншим організаціям та об’єднанням виступати від імені Федерації при укладанні угод;

9.4.9.  здійснює громадське управління майном та коштами Федерації;

9.4.10. визначає місце і строки проведення, порядок денний та матеріали до порядку денного Загальних Зборів;

9.4.11.  призначає Генерального директора Федерації;

9.4.12. приймає рішення про створення робочих органів Федерації та затверджує положення про них, спрямовує та координує діяльність робочих органів, контролює виконання покладених на них завдань;

9.4.13. приймає рішення з інших питань діяльності Федерації, окрім питань, віднесених цим Статутом до виключної компетенції інших органів управління Федерацією;

9.5. Засіданням Президії Федерації керує Голова Федерації. Прийняті в установленому порядку рішення Президії скріплюються підписами Голови Федерації або Головуючого на засіданні та секретарем засідання.

9.6. Рішення Президії Федерації приймаються простою бiльшiстю голосів присутніх членів Президії Федерації. Рішення Президії оформлюється протоколом. Ведення протоколу та його оформлення покладається на Дирекцію Федерації.

9.7. Допускається прийняття рішення Президією Федерації методом опитування. В цьому випадку проект рішення розсилається членам Президії Федерації поштою та/або електронною поштою та/або факсом. Члени Президії Федерації протягом 3-х робочих днів повинні письмово повідомити Голову Федерації про своє рішення. Рішення вважається прийнятим, якщо воно підтримане простою бiльшiстю членів Президії Федерації.

В разі розподілу голосів порівну голос Голови Федерації є вирішальним.

У випадку прийняття рішення Президія Федерації методом опитування, листи (повідомлення) членів Президії Федерації про прийняття/неприйняття рішення додаються до протоколу Президії Федерації та є його невід’ємною частиною.

 

СТАТТЯ 10.

ГОЛОВА ФЕДЕРАЦІЇ ТА ЗАСТУПНИКИ

10.1. Голова Федерації є вищою посадовою особою Федерації.

Голова Федерації обирається на Загальних зборах Федерації терміном на п’ять років.

Голова Федерації має заступників, які обираються Загальними зборами Федерації терміном на п’ять років.

10.2. Функцією Голови Федерації є визначення політики та напрямків діяльності Федерації. Заступники Голови Федерації можуть закріплюватися за окремими напрямками діяльності Федерації.

У випадку відсутності Голови Федерації його повноваження виконує один із Заступників. У разі необхідності Голова Федерації може передавати частину своїх повноважень Генеральному директору Федерації.

10.3. Голова Федерації:

10.3.1. представляє в межах своєї компетенції, без довіреності інтереси Федерації у відносинах з органами державної влади, органами влади і місцевого самоврядування, юридичними і фізичними особами, в усіх підприємствах, установах і організаціях, незалежно від форми власності, в судах усіх рівнів та вчиняє від імені Федерації процесуальні дії та може надавати інші документи в межах, встановлених чинним законодавством України, цим Статутом, Загальними зборами та Президією Федерації;

10.3.2. веде переговори від імені Федерації;

10.3.3. скликає Загальні збори Федерації;

10.3.4. головує на засіданнях Загальних зборів та Президії Федерації;

10.3.5. стежить за відповідністю діяльності Федерації законодавству та цьому Статуту;

10.3.6. виступає із заявами від імені Федерації;

10.3.7. здійснює інші повноваження, передбачені цим Статутом.

10.4. Голова Федерації та Заступники Голови Федерації можуть здійснювати свої обов’язки на громадських засадах.

10.5. Повноваження Голови Федерації або Заступників Голови Федерації припиняються у строки, встановлені законодавством та цим Статутом, а також, у випадку, якщо вони:

10.5.1. подали заяву про звільнення їх від обов’язків Голови Федерації чи Заступника Голови Федерації;

10.5.2. порушили положення цього Статуту;

10.5.3. у випадку смерті.

10.6. Повноваження Голови Федерації або Заступників Голови Федерації припиняються за рішенням Загальних зборів у випадку, коли стосовно такої особи не спростовано документально підтверджених свідчень, що вона порушила положення цього Статуту.

10.7. Голова Федерації підзвітний і підконтрольний Загальним зборам Федерації та несе перед ними персональну відповідальність за виконання покладених на нього функцій і завдань, здійснення наданих йому цим Статутом повноважень.

10.8. В межах своєї компетенції Голова Федерації видає накази та розпорядження.

 

СТАТТЯ 11.

ДИРЕКЦІЯ ФЕДЕРАЦІЇ

11.1. Дирекція Федерації є її адміністративно-розпорядчим та виконавчим органом Федерації, яким забезпечується діяльність Федерації та організація роботи по виконанню рішень керівних органів Федерації.

11.2. Дирекція здійснює організаційне, правове, інформаційно-технічне забезпечення діяльності Федерації та вирішує інші питання, пов’язані з виконанням статутних завдань і метою діяльності Федерації.

11.3. Дирекція надає Голові та Президії Федерації звітність щодо своєчасності та повноти сплати членських внесків.

11.4. Організовує роботу та очолює Дирекцію Генеральний директор Федерації, який призначається на посаду Президією Федерації і підзвітний їй.

11.5. Генеральний директор має право:

11.5.1. діяти без довіреності від імені Федерації та представляти в межах своєї компетенції інтереси Федерації у відносинах з органами державної влади, органами влади і місцевого самоврядування, юридичними і фізичними особами, в усіх підприємствах, установах і організаціях, незалежно від форми власності, в судах усіх інстанцій  із визначеними процесуальним законодавством України, правами позивача, відповідача, третьої особи, підписувати позови та відзиви на них, скарги та пояснення, апеляційні та касаційні скарги, укладати мирові угоди, підписувати договори (угоди) та інші документи в межах, встановлених чинним законодавством України, цим Статутом, Загальними зборами та Президією Федерації;

11.5.2. без довіреності укладати договори, інші правочини в інтересах Федерації, видавати доручення, відкривати в установах банків поточний та інші рахунки у національній та іноземній валюті;

11.5.3. розпоряджатися коштами в обсягах затвердженого кошторису на утримання Дирекції;

11.6. Генеральний директор Федерації:

11.6.1 в межах своєї компетенції видає накази та розпорядження, обов’язкові для виконання працівниками Федерації;

11.6.2. затверджує положення про структурні підрозділи Дирекції, посадові інструкції та інші необхідні документи для забезпечення виконання покладених на неї завдань;

11.6.3. за погодженням із Головою Федерації  приймає рішення про прийняття на роботу та звільнення з роботи працівників Федерації;

11.6.4. укладає трудові договори з найманими працівниками Федерації. Наймані працівники Федерації підзвітні та підконтрольні Генеральному директору Федерації;

11.6.5. встановлює умови оплати праці працівників Федерації та залучених фахівців;

11.6.6. здійснює оперативно-господарське управління майном та коштами Федерації відповідно до мети і завдань Федерації, рішень Загальних зборів та цього Статуту;

11.6.7. має право першого банківського підпису;

11.6.8. створює необхідні умови для правильного ведення бухгалтерського обліку;

11.6.9.несе відповідальність за додержання законодавства з питань охорони праці та пожежної безпеки;

11.6.10. вирішує інші питання, віднесені законодавством України та цим Статутом.

11.7. Генеральний директор Федерації є відповідальним за стан бухгалтерської звітності, внутрішній та зовнішній документообіг.

 

СТАТТЯ 12.

РЕВІЗІЙНА КОМІСІЯ 

12.1. Ревізійна комісія обирається Загальними зборами Федерації строком на п’ять років.

12.2. Член Ревізійної комісії може обиратися до складу Ревізійної комісії не більше як на два строки підряд. Члени Ревізійної комісії здійснюють діяльність на громадських засадах.

12.3. Ревізійна комісія здійснює свою діяльність шляхом проведення планових та позапланових перевірок документації Федерації, а також службових розслідувань по фактах виявлених порушень.

12.4. Ревізійна комісія проводить планові перевірки діяльності Федерації не рідше одного разу на рік.

12.5. Ревізійна комісія проводить службові розслідування за рішенням Зборів Федерації, Президії Федерації, не менш як третини від загальної кількості членів Федерації або за власною ініціативою.

12.6. Ревізійна комісія відповідно до покладених на неї завдань контролює та перевіряє фінансово-господарську діяльність Президії Федерації та Дирекцію Федерації, дотримання ними вимог Статуту та внутрішніх нормативних документів Федерації, зокрема:

12.6.1. виконання встановлених Загальними зборами Федерації планів та основних напрямків діяльності Федерації;

12.6.2. виконання рішень Президії Федерації та Генерального директора Федерації з питань фінансово-господарської діяльності і їх відповідність чинному законодавству і Статуту Федерації;

12.6.3. виконання рішень по усуненню недоліків, що виявлені попередньою ревізією;

12.6.4. прийняття Президією Федерації та Генеральним директором Федерації заходів по недопущенню непродуктивних витрат, а у разі їх наявності – вживання відповідних заходів до безпосередніх винуватців;

12.6.5. вірність розрахунків і дотримання термінів перерахувань до бюджету податків, а також вірність розрахунків з банківськими установами;

12.6.6. стан майна Федерації.

12.7. Члени Ревізійної комісії зобов’язані:

12.7.1. проводити перевірки щорічного звіту про діяльність Федерації, який надається Президією Федерації, а також каси та майна;

12.7.2. розглядати кошториси витрат та плани Федерації;

12.7.3. здійснювати ревізію бухгалтерських документів;

12.7.4. складати висновки з річних звітів та балансів, без яких загальні збори Федерації не вправі їх затверджувати;

12.7.5. вимагати позачергового скликання Загальних зборів Федерації у випадку виникнення загрози істотним інтересам Федерації або виявлення зловживань посадових осіб Федерації;

12.7.6. повідомляти Загальні збори Федерації, а в період між ними – Президію Федерації, про всі виявлені у ході перевірок чи розслідувань недоліки та зловживання посадових осіб Федерації.

12.8. Члени Ревізійної комісії мають право:

12.8.1. вимагати надання всіх документів, необхідних для проведення перевірок та розслідувань;

12.8.2. вимагати особистих пояснень посадових осіб Федерації;

12.8.3. брати участь з правом дорадчого голосу у засіданнях Президії Федерації;

12.8.4. проводити службові розслідування;

12.8.5. вносити на розгляд Загальних зборів Федерації або Президії Федерації питання стосовно діяльності посадових осіб Федерації;

12.8.6. вимагати залучення до участі у переговорах, що проводяться, посадових осіб та працівників Федерації.

12.8.7. залучати інших спеціалістів та експертів, що володіють необхідними спеціальними знаннями та підготовкою для вирішення питань своєї діяльності.

12.9. Засідання Ревізійної комісії є правомочним за умови присутності всіх її членів.

Рішення Ревізійної комісії приймаються голосуванням. Один член Ревізійної комісії має один голос. Рішення приймаються простою більшістю голосів.

12.10. Ревізійна комісія самостійно визначає порядок роботи.

12.11. Ревізійна комісія звітує  про результати своєї роботи перед Загальними зборами Федерації.

 

СТАТТЯ 13.

МАЙНО ТА КОШТИ ФЕДЕРАЦІЇ 

 • Майно Федерації становить її власність. Федерація володіє, користується і розпоряджається належним їй майном та здійснює відносно нього будь-які дії, що не суперечать чинному законодавству.
 • Федерація має право на підставі угод отримувати від своїх членів належне їм майно у володіння, користування на умовах і в порядку, визначених цими угодами.
 • Федерація може мати у власності кошти в національній чи іноземній валюті, рухоме і нерухоме майно, матеріальні і нематеріальні активи, а також інше майно, набуте на підставах, передбачених законом.
 • У власності Федерації може бути майно, що знаходиться за межами території України.

13.5. Джерелами формування майна та коштів Федерації є:

13.5.1. вступні, членські та цільові внески;

13.5.2. пасивні доходи;

13.5.3. добровільні пожертвування;

13.5.4. безповоротна фінансова допомога;

13.6. Майно та кошти Федерації не підлягають розподілу між її засновниками, учасниками або членами.

13.7. Федерація має право здійснювати щодо свого майна будь-які дії та укладати угоди, що не суперечать чинному законодавству та вимогам цього Статуту.

13.8. Доходи (прибутки) Організації використовуються виключно для фінансування видатків на утримання такої організації, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямків діяльності Організації, визначених цим Статутом.

13.9. Забороняється розподіляти отриманні Організацією доходи (прибутки) або їх частину серед засновників (учасників), членів організацій, працівників (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску, членів органів управління та інших пов’язаних з ними осіб.

 

СТАТТЯ 14.

НАЙМАНІ ПРАЦІВНИКИ ФЕДЕРАЦІЇ

 

14.1. Наймані працівники Федерації є штатними працівниками Дирекції Федерації.

14.2. Усі питання, пов’язані із найманими працівниками Дирекції, регулюються трудовим законодавством України, цим Статутом, Положеннями про структурні підрозділи Дирекції, трудовими договорами, колективним договором, посадовими інструкціями.

 

СТАТТЯ 15.

ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ФЕДЕРАЦІЇ

15.1. Припинення діяльності Федерації здійснюється шляхом її реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення, виділення) чи ліквідації.

15.2. Реорганізація Федерації здійснюється на підставі рішення Загальних зборів.

15.3. Ліквідація Федерації здійснюється за рішенням Загальних зборів Федерації або за рішенням суду у встановленому порядку.

15.4. Ліквідація Федерації здійснюється ліквідаційною комісією, що створюється за рішенням Зборів або суду. Майно та кошти, в тому числі, в разі ліквідації Федерації, не можуть перерозподілятися між членами Федерації і повинні бути передані іншій неприбутковій громадській організації відповідного виду або зараховані до доходу Державного бюджету.

15.5. З моменту призначення ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження по управлінню справами Федерації.

15.6. Ліквідаційна комісія оцінює майно Федерації із врахуванням його фізичного зносу, виявляє дебіторів та кредиторів і розраховується з ними, приймає необхідні дії по сплаті боргів Федерації третім особам, складає та затверджує ліквідаційний баланс і представляє його органу, що її призначив.

15.7. Майно передане Федерації в користування повертається в натуральній формі без винагороди його власнику.

15.8. Ліквідаційна комісія несе майнову відповідальність за шкоду, спричинену Федерації, а також третім особам у відповідності з цивільним законодавством України.

15.9. Ліквідація Федерації вважається завершеною  з моменту внесення запису про це до  державного реєстру у встановленому законодавством порядку.

 

СТАТТЯ 16.

ВНЕСЕННЯ ЗМІН І ДОПОВНЕНЬ ДО СТАТУТУ

16.1. Зміни та доповнення до Статуту затверджуються рішенням Загальних зборів Федерації за поданням Голови Федерації, Президії Федерації, двома третинами голосів від числа присутніх осіб, що мають право голосу на Загальних зборах.